Materinstvo in Delo

This page was last updated on: 2021-09-03

Materinski dopust

Materinski dopust traja 105 koledarskih dni (15 tednov). Mati mora obvezno izkoristiti 15 dni dopusta. V teh 15 tednih je predporodni dopust štiri tedne, poporodni pa 11 tednov.

Če mati rodi mrtvega otroka, je upravičena do 42 dni materinskega dopusta po rojstvu otroka. Če otrok umre med materinskim dopustom, je mati upravičena do predporodnega dopusta in 42 dni poporodnega dopusta. Po smrti otroka je mati upravičena do 10 dni materinskega dopusta.

Če je mati zapustila otroka ob ali po rojstvu, je upravičena do 42 dni materinskega dopusta po dnevu poroda. Če je mati zapustila otroka med materinskim dopustom in je že izkoristila 42 dni materinskega dopusta, ni več upravičena do materinskega dopusta od naslednjega dne po zapustitvi otroka.

Starši posvojitelji so upravičeni do starševskega dopusta enako kot drugi starši (kot je določeno v pravilniku o starševskem dopustu)

viri: 19.-24. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Dohodek

Med trajanjem materinskega dopusta so delavke upravičene do 100 % povprečnega osnovnega dohodka, na osnovi katerega so bili plačani prispevki v zadnjih 12 mesecih pred dopustom. Med dopustom ne obstaja zgornja meja nadomestila. Vseeno pa do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotkov BDP, maksimalno nadomestilo ne sme preseči 200 % nacionalne povprečne plače. Nadomestilo med materinskim dopustom je med 55 % minimalne plače in dvakratnikom (200 %) povprečne nacionalne plače. Do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % BDP, se zgornja meja plačil za materinski dopust zmanjša z 2,5 na 2-kratnik povprečne plače v Sloveniji v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva 2013.

viri: 40.-47. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih; 3. člen Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva 2013

Brezplačna zdravniška oskrba

Zdravniška oskrba je zagotovljena v skladu z nacionalnim sistemom zdravstvenega varstva.

Zdravstvene ugodnosti in zdravniška oskrba so zagotovljeni z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2006. Vsi zaposleni morajo biti obvezno zdravstveno zavarovani. Odvisni družinski člani o prav tako upravičeni do zdravstvene nege. Za upravičenost do zdravstvene nege ni potrebno predhodno zavarovanje.

Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja nadzoruje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Če oseba nima dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za sofinanciranje, mora kriti stroške zdravstvenega varstva od 10-90 %. Za določene zdravstvene ugodnosti ni možnosti sofinanciranja in te plača Zavod v celoti. Za preventivno zdravstveno varstvo ni sofinanciranja; za zdravljenje in rehabilitacijo otrok; študente, mlajše od 26 let; svetovalne storitve in zdravstvene storitve pri načrtovanju družine, kontracepciji, nosečnosti in porodu; za hude bolezni; in nujno zdravstveno pomoč.

viri: 23. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2006

loading...
Loading...