Kolektivno dogovarjanje - Podatkovna zbirka kolektivnih pogodb - Slovenija (sl_SI)

Kolektivna pogajanja so ključna za določanje plač in delobnih pogojev, vendar je premalo znanega o tem, kaj je točno dogovorjeno.
Namen COLBAR-EUROPE je izboljšati znanje o vsebini kolektivnih delovnih pogodbah.
Projekt zbira, zabeležuje in primerja kolektivne delovne pogodbe.
To počne za države članice EU in države kandidatke ter na evropski ravni.
COLBAR-EUROPE je prejela sredstva Evropske komisije - program Odnos med delavci in delodajalci ter socialni dialog. - Marec 2019 - April 2021 (VS/2019/0077)

Pojasnilo - Podatkovna zbirka kolektivnih pogodb - Slovenija

Kaj je dogovor, ki ima naravo kolektivne pogodbe?

Ko se sindikati in delodajalci ali organizacije delodajalcev pogajajo o pogojih in določilih zaposlitve, to pomeni, da vodijo kolektivno dogovarjanje.
Pisni dokument, ki izhaja iz takšnega pogajanja, je dogovor, ki ima naravo kolektivne pogodbe.
Dogovori so lahko podpisani na ravni družbe, na ravni panoge ali medpoklicni ravni, ali na nacionalni ravni.
S čimer je zagotovljena pravica do kolektivnih pogajanj?
Pravica do kolektivnega dogovarjanja je ena temeljnih delovnih pravic, določenih v dveh temeljnih konvencijah Mednarodne organizacije dela ILO.
Omenjeni konvenciji sta Konvencija o svobodi združevanja in varstvu pravice do organiziranja iz leta 1948 (št. 87) in Konvencija o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja iz leta 1949 (št. 98).
ILO to vprašanje obravnava tudi na podlagi Konvencije o kolektivnem dogovarjanju iz leta 1981 (št. 154) in pripadajočega priporočila (št. 163).

Zakaj je pomembna podatkovna zbirka kolektivnih pogodb?

Pomen kolektivnih pogodb je priznan po vsem svetu, vendar le nekaj držav na svetu vodi podatkovno zbirko določb, dogovorjenih s temi dogovori.
Tudi v teh primerih – npr. podatkovno zbirko vodijo Združeno kraljestvo, Nova Zelandija, Nizozemska, Brazilija – podatkovne zbirke niso primerljive med državami.
Ekipa WageIndicator zbira in kodira dogovore, ki so tako primerljivi po vsem svetu.
Od leta 2013 oz. od začetka je bila podatkovna zbirka bistveno orodje za številne dejavnosti, poročila in projekte.
Kako se pogodbe zbirajo in kodirajo?
Ekipa WageIndicator zbira pogodbe od strank v dogovarjanjih ali iz spletnih virov in naloži besedila v svojo podatkovno zbirko.
Ekipa za vsako pogodbo uporabi shemo kodiranja, ki zajema dvanajst tem:

 • Splošni podatki v pogodbah
 • Nazivi delovnih mest
 • Socialna varnost in pokojnine
 • Usposabljanje
 • Pogodbe o zaposlitvi
 • Bolezni in invalidnost
 • Zdravstvena in bolniška nega
 • Ureditve za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 • Vprašanja enakosti spolov
 • Plače
 • Delovni čas
 • Zavarovanja

Za vsako temo je ustrezno besedilo opredeljeno in shranjeno v podatkovni zbirki kolektivnih pogodb v postopku, imenovanem »označeno besedilo«.
Shema kodiranja za dvanajst tem vsebuje 749 spremenljivk.
Iz tega izhajajoča shema in celotno besedilo sta objavljena na nacionalnih spletnih mestih WageIndicator v izvirnem jeziku.
Shema kodiranja je na voljo tudi v angleščini.
Orodje omogoča primerjavo med dogovori znotraj države in med državami.

Za kaj se lahko uporablja podatkovna zbirka?

Deljenje vsebine kolektivnih pogodb z objavljanjem besedil in kodiranih shem na spletu, s čimer je delodajalcem in zaposlenim zagotovljena možnost, da se seznanijo s celotnim besedilom, in omogočanje razumevanja določb
Izvajanje raziskave s primerjavo določb med podjetji, panogami in državami
Preverjanje skladnosti kolektivnih pogodb z nacionalno delovno zakonodajo in preverjanje, ali je bila zakonodaja izboljšana
Primerjanje kolektivno dogovorjenih plač z minimalnimi plačami
Urjenje pogajalcev z analiziranjem in uporabo kolektivnih pogodb
Iskanje najboljših praks in ustvarjanje vzorčnih kolektivnih pogodb

Pošljite svoje kolektivne pogodbe naši pisarni

E-pošta: office@WageIndicator.org
Več informacij o Podatkovna zbirka kolektivnih pogodb

loading...
Loading...