Pravična Obravnava

This page was last updated on: 2021-09-03

Enako plačilo

Delodajalci morajo dajati delavcem enako plačilo za enako delo in za delo enake vrednosti, ne glede na njihov spol. Določbe, vključene v individualne in kolektivne pogodbe ali delodajalčeva pravila o poklicnih aktivnostih, ki so v nasprotju z načelom enakovrednega plačila, so nične in neveljavne.

viri: 133. člen Zakona o delovnih razmerjih

Nediskriminacija

V skladu s 14. členom ustave so pred zakonom vsi enaki in vsem so zagotovljene enake človeške pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino. 49. člen ustave zagotavlja, da imajo vsi dostop do katere koli zaposlitve pod enakimi pogoji.

Delodajalci morajo zagotoviti, da imajo iskalci zaposlitve dostop do zaposlitve ali so delavci v delovnem razmerju ter glede odpovedi enako obravnavani, ne glede na njihovo raso ali etnično pripadnost, narodnost ali socialno ozadje, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanja, starost, spolno usmerjenost, družinski status, članstvo v sindikatu, finančno stanje ali druge osebne okoliščine v skladu z ERA, pravilnikom, ki ureja vključevanje načela enakega obravnavanja, in pravilnikom o enakih priložnostih za ženske in moške.

Delodajalci morajo zagotoviti enako obravnavo v povezavi z zgoraj navedenimi razlogi za kandidate za službo in delavce, zlasti v smislu dostopa do zaposlitve, napredovanja, usposabljanja, izobraževanja, prekvalifikacije, plače ali drugih ugodnosti iz delovnega razmerja, odsotnosti z dela, delovnih pogojev, delovnega časa in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo. Manj ugodna obravnava delavcev v povezavi z nosečnostjo ali starševskim dopustom se tudi smatra kot diskriminacija.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) diskriminacijo opredeljuje kot vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti

Delodajalcu se lahko izreče globa 3.000-20.000 EUR, če kandidatu za delo ali delavcu ne omogoči enakovrednega položaja (ga/jo diskriminira).

viri: 6. člen Zakona o delovnih razmerjih; Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD – Uradni list RS, št. 33/2016)

Enaka obravnava žensk na delovnem mestu

Svoboda dela je zagotovljena z Ustavo in vsak lahko prosto izbira svojo zaposlitev. V zakonu ni mogoče najt nobenih drugih omejevalnih določb. 

viri: 49. člen Ustave Republike Slovenije 1991, dopolnjena leta 2006

loading...
Loading...