Socialna Varnost

This page was last updated on: 2021-09-03

Pravice do pokojnine

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zagotavlja starostno pokojnino. Obstaja določba tako za zgodnjo kot tudi odloženo pokojnino. Upravičenost do starostne pokojnine je odvisna od starosti ob upokojitvi in dolžine dobe za kvalificiranje in zavarovalne dobe. Običajni pogoji za kvalificiranje za starostno pokojnino so: 65 let za moške in ženske po zavarovalni dobi 15 let; 60 let za moške in ženske po dobi za kvalificiranje brez dokupljene dobe 40 let.

Vendar je med prehodnim obdobjem starost za upokojitev 65 let za moške (64 let za ženske) z najmanj 15 leti kritja (za leto 2014). Z najmanj 20 leti kritja je starost za upokojitev 64 let za moške (62 let za ženske). Upokojitvena starost za moške je 58 let in 8 mesecev po dobi za kvalificiranje brez dokupljene dobe 40 let. Na drugi strani pa je upokojitvena starost za ženske 58 let in 4 mesece po dobi za kvalificiranje brez dokupljene dobe 38 let in 8 mesecev. Minimalna upokojitvena starost se lahko v določenih primerih zniža. Lahko se zniža za ženske, ki so rodile ali posvojile otroka. Upokojitvena starost se zmanjša za 6 mesecev za enega otroka; 16 mesecev za dva otroka; 26 mesecev za tri otroke; 36 mesecev za štiri otroke; in 48 mesecev za pet ali več otrok.

Znesek starostne pokojnine se izračuna kot odstotek pokojninske osnove za izračun. Pokojninska osnova za izračun upošteva 19 najvišje plačanih zaporednih let zavarovalne dobe po letu 1970. Med prehodnim obdobjem (2013-18) se eno leto doda na vsak začetek novega koledarskega leta, dokler ni dosežena doba 24 zaporednih let. Odstotek je odvisen od spola in je malo višji za ženske kot za moške ter od dolžine dobe za kvalificiranje in zavarovalne dobe za pokojnino. Minimalna osnova za pokojnino znaša 76,5 % povprečne mesečne plače v predhodnem koledarskem letu. Na drugi strani je maksimalna osnova za pokojnino fiksna pri štirikratniku minimalne osnove za pokojnino.

Za 15 let zavarovanja znaša pokojnina do 26 % za moške in 29 % za ženske. Za vsako naslednje leto pokojninske dobe se k temu odstotku doda 1,25 % brez zgornje omejitve. Med letoma 2013-2016 znaša pokojnina 29 % osnove za pokojnino za 15 let dela. Za vsako naslednje leto se k temu odstotku doda 1,41 % brez zgornje omejitve.

Zavarovane osebe so spodbujene, da delajo dlje in odložijo čas upokojitve. Če zavarovana oseba dela dlje od polne delovne dobe (40 let) ali se upokoji, ko doseže polno starost (65 let za moške in ženske), se izračunu doda dodatek (določen dodaten odstotek). Prav tako je mogoča zmanjšana/predčasna pokojnina, če se oseba upokoji preden doseže polno upokojitveno starost. Pokojnina se zmanjša za 0,3 % za vsak manjkajoči mesec, dokler delavec ne doseže starosti 65 let.

viri: 26.-39. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; http://www.zpiz.si/cms/?id=11&inf=499

Nadomestila za vzdrževane člane / preživele

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zagotavlja nadomestilo za preživele. Preživeli družinski člani so upravičeni do pokojnine za preživele družinske člane, če je umrla oseba izpolnjevala pogoje za upravičenost do delne, starostne ali invalidske pokojnine ali če je že prejemala te pokojnine.

Obstajata vdovska pokojnina in družinska pokojnina. Tisti, ki so upravičeni do vdovske pokojnine, so preživeli partner, sobivajoči partner in vzdrževani ločeni partner. Upravičeni so do vdovske pokojnine, če so dosegli vsaj starost 54 let v času smrti partnerja; če so povsem nezmožni za delo ali so postali invalidi v roku enega leta od smrti partnerja, ne glede na starost; ali so ostali z otrokom, ki je upravičen do družinske pokojnine.

Tisti, ki so upravičeni do družinske pokojnine, so otroci (vključno s posvojenci), pastorki, vnuki ali drugi osiroteli otroci, ki jih je vzdrževal pokojni, starši in posvojitelji, ki jih je vzdrževal pokojni v času smrti. Otroci, mlajši od 15 let (26 let za študente), so upravičeni do družinske pokojnine. Starši so upravičeni do pokojnine, če so povsem nezmožni za delo v času smrti osebe in so dosegli starost 56 let in 6 mesecev za matere in 58 let za očete. Pokojnina se preneha izplačevati, če se preživeli zakonec znova poroči, preden dopolni 58 let in 8 mesecev (vdovec) ali 58 in 4 mesece (vdova), razen če ni ocenjen kot povsem nezmožen za delo.

Vdovska pokojnina znaša do 70 % pokojnine pokojnega (starostne ali invalidne) ali pokojnine, do katere bi bil pokojni upravičen v času smrti. Mesečna pokojnina za enega preživelega je 70 % pokojnine, ki jo je preminuli delavec prejemal ali ki bi jo bil upravičen prejemati; 80 % za dva preživela; 90 % za tri preživele; in 100 % za štiri ali več preživele.

viri: 26.-39. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; http://www.zpiz.si/cms/?id=11&inf=501

Nadomestilo za invalidnost

Oseba je lahko upravičena do invalidske pokojnine in drugih nadomestil za invalidnost, če je invalidnost ugotovljena. Do invalidnosti pride, če je zaradi spremembe zdravstvenega stanja (kot posledica telesne poškodbe ali bolezni), ki je ni mogoče izboljšati z zdravljenjem ali rehabilitacijo, zmožnost za delo zmanjšana ali izgubljena. Invalidnost lahko uvrstimo v tri kategorije: I. kategorija - če je oseba izgubila zmožnost za vključitev v organizirano pridobitveno zaposlitev ali izgubila preostalo zmogljivost za delo (v primeru poklicne invalidnosti); II. kategorija - če je zmožnost za delo osebe v svojem poklicu zmanjšana za 50 % ali več; in III. kategorija - če zavarovana oseba ni več zmožna za delo za poln delovnih čas, vendar lahko dela določena dela s polovičnim delovnim časom ali je izgubila manj kot 50 % zmogljivosti za delo za svoj običajni poklic ali lahko dela za polni delovni čas v svojem običajnem poklicu, vendar ni več sposobna za določeno vrsto dela, katero ji je bilo dodeljeno.

Invalidska pokojnina je zagotovljena v primeru invalidnosti I. kategorije, invalidnosti II. kategorije (če delavec ni več sposoben za druga ustrezna dela za polni delovni čas brez poklicne rehabilitacije, ki ni omogočena izključno zaradi tega, ker je oseba starejša od 55 let) ter II. in III kategorijo (če delavec ni več sposoben najti ustreznega dela ali se prekvalificirati, ker je dosegel starost 65 let).

Za invalidnost, povzročeno s poklicno telesno poškodbo ali boleznijo, ni potrebno zavarovalno kritje. Če invalidnost ni povezana z delom, je oseba upravičena do pokojnine le, če obstaja določena gostota zavarovanja. Zavarovanec mora imeti najmanj trimesečno kritje ali biti zavarovan v času nastopa nezmožnosti, če je mlajši od 21 let; najmanj 25 % skupnega števila let kritja, če je star od 21 do 29 let; in najmanj 33,3 % skupnega števila let kritja, če je star 30 ali več let.

Znesek invalidske pokojnine se določi na enaki osnovi, ki se uporablja za izračun starostne pokojnine. Nadomestila, zagotovljena v skladu z invalidskim zavarovanjem, vključujejo nadomestilo za invalidnost, delno nadomestilo, poklicno rehabilitacijo, začasno nadomestilo in dodatek za pomoč in postrežbo.

viri: 41.-52. in 63.-69. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

loading...
Loading...