Zaposlitvena Varnost

This page was last updated on: 2021-09-03

Pisni podrobni podatki o zaposlitvi

Zaposlitveno razmerje se vzpostavi na osnovi pogodbe o zaposlitvi Pogodba o zaposlitvi je na splošno sklenjena za nedoločen čas trajanja, razen če je navedeno drugače. Če trajanje pogodbe o zaposlitvi ni jasno pisno omenjeno ali če pogodba za določen čas ni sklenjena pisno glede pričetka dela, se smatra, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki. Delodajalec mora posredovati delavcu pisni osnutek pogodbe o zaposlitvi tri dni pred predvidenim podpisovanjem in nato končno pogodbo za sklenitev. Zaposleni ima pravico, da od delodajalca zahteva pisno pogodbo o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati naslednje podatke: podatke o pogodbenih strankah; datum pričetka dela; naziv in opis delovnega mesta; lokacijo izvajanja dela; trajanje pogodbe o zaposlitvi; vrsto pogodbe v zvezi z delovnim časom (za polni ali polovični delovni čas); dnevni ali tedenski delovni čas in porazdelitev delovnega časa; znesek osnovne plače; druge komponente plače, vključno z intervalom plačevanja, plačilni dan in vrsto izplačila plače; letni dopust in način za določanje letnega dopusta; odpovedne roke; referenco z zavezujočo kolektivno pogodbo; in informacije o drugih pravicah in dolžnostih, kot to določa zakon.

viri: 11., 12., 17. in 31. člen Zakona o delovnih razmerjih

Pogodbe za določen čas

Zakon o delovnih razmerjih vsebuje določbe glede pogodb za določen čas.

Pogodbe o zaposlitvi se lahko sklenejo za določen čas, če so vključeni primeri, ki jih zagotavlja ERA; drug zakon ali kolektivna pogodba na nivoju podjetja; in kolektivna pogodba na nivoju sektorja za majhne delodajalce. Izčrpen seznam pogojev/situacij, v katerih so dovoljene pogodbe za določen čas, so zapisane v 52. členu Zakona o delovnih razmerjih: delo, ki ima po naravi omejeno trajanje; zamenjava začasno odsotnega delavca; začasno povečanje obsega dela; zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima dovoljenje za delo za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja; vodstveno osebje in tisti izvršni delavci, ki upravljajo poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in so pooblaščeni za sklepanje pravnih transakcij ali sprejemanje neodvisnih odločitev glede osebja in organizacije; sezonsko delo; delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprav na delo, učnega izobraževanja ali nadaljevanja študija za delo in/ali izobraževanje; zaposlitev za določen čas zaradi dela med usposabljanjem za pridobitev certifikata, ki ga izda pristojni organ v postopku priznavanja usposobljenosti v skladu s posebnim zakonom; izvajanje javnih del in/ali vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom; priprava ali realizacija projektnega dela; delo, ki je potrebno med uvajanjem novih programov, nove tehnologije in drugih tehničnih ter tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali za vajence; izvoljeni in imenovani uradniki in/ali drugi delavci v zvezi z mandatom v organu ali uradniki v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, združenjih in njihovih federacijah ter v drugih primerih, ki jih določa zakon in/ali kolektivna pogodba za panogo.

Maksimalno trajanje zaporednih pogodb za določen čas je 24 mesecev, čeprav ni omejitve glede števila obnovitev med tem rokom 24 mesecev. Pogodba se smatra kot sklenjena za neprekinjeno obdobje, če je interval med zaporednima pogodbama krajši od 3 mesecev. Pogodba za določen čas se lahko sklene tudi za obdobje, daljše od dveh let (24 mesecev), če projekt traja več kot dve leti in se pogodba sklepa za celoten čas trajanja projekta. Kolektivna pogodba za panogo določa, kaj se smatra za projektno delo.

Če delavec še naprej dela po preteku pogodbe za določen čas, se smatra, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 

viri: 54.-57. člen Zakona o delovnih razmerjih

Poskusno obdobje

Določbe glede poskusnega obdobja najdete v Zakonu o delovnih razmerjih.

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita glede trajanja poskusnega obdobja. Poskusno obdobje ne sme trajati dlje kot 6 mesecev, vendar se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela. Med poskusnim obdobjem lahko obe stranki prekineta pogodbo o zaposlitvi.

Zakon ne razlikuje med vrstami dela in ena vrsta poskusnega obdobja se uporablja za vse vrste dela, čeprav imata stranki možnost, da se dogovorita za krajše obdobje.

viri: 125. člen Zakona o delovnih razmerjih

loading...
Loading...