Advertising

faq po


Czym jest EurOccupations?
EurOccupations to projekt międzynarodowy realizowany przez 10 europejskich uniwersytetów i instytutów naukowych. Celem projektu jest stworzenie porównywalnej między krajami bazy zawodów, zawierającej około 1500 – 2000 zawodów z różnych branż (od działalności produkcyjnej i nowych technologii, poprzez ochronę zdrowia i pomoc społeczną, usługi, rolnictwo i rybactwo). W projekcie bierze udział 7 krajów: Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska i Wielka Brytania. Charakterystyka poszczególnych kategorii zawodów będzie uwzględniała specyfikę danego kraju. Wspólna dla wszystkich krajów baza zawodów i specjalności, obok nazwy zawodu obejmować będzie również wymagany poziom wykształcenia. Poziom ten, dla tego samego zawodu może być różny w zależności od kraju. Na etapie tworzenia bazy ważna zatem będzie porównywalność poziomów wykształcenia w Europie. Ponadto szczegółową analizą, uwzględniającą rodzaj wykonywanych zadań oraz kluczowe kompetencje, zostanie objętych 150 zawodów. Każdy kraj sam zadecyduje jakie zadania oraz kompetencje najlepiej charakteryzują określoną kategorię zawodową. W efekcie struktura zawodów jak również ich treść będzie wspólna dla wszystkich krajów, co ułatwi prowadzenie międzynarodowych badań porównawczych z podziałem na zawody.

Powrót

Czym jest zawód?
Prowadzone badania dotyczą zawodów, nie stanowisk. Pojęcie „zawód”, które czasem w mowie potocznej utożsamiane jest z pojęciem „stanowisko”, nie oznacza tego samego. Zawód to zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Zawód nie wynika ze struktury organizacji, w odróżnieniu od stanowiska. Stanowisko pracy, które jest elementarną częścią struktury organizacyjnej, łączy się z konkretnymi zadaniami do wykonania w firmie oraz z pewnym określonym obszarem pracy i zakresem odpowiedzialności. Stanowisko pracy tworzy pracownik (posiadający odpowiednie kwalifikacje) wraz z odpowiednim wyposażeniem stanowiska pracy. Przykładowo osoba wykonująca zawód: „operator urządzeń mechanicznych” może być zatrudniony na stanowisku „operatora urządzenia A”, „operatora urządzenia B” lub „operatora urządzenia C”.

Powrót

Czy jestem ekspertem?
Jeśli masz solidną wiedzę na temat jakiegoś zawodu - jesteś ekspertem. Możesz być ekspertem jeśli pracujesz lub pracowałeś w swoim zawodzie lub jesteś przedstawicielem związku zawodowego, zrzeszenia pracodawców, grupy zawodowej, instytucji naukowej, firmy doradczej, itp.
Istotą „bycia ekspertem” jest posiadanie wiedzy na temat wymagań wodniesieniu do przynajmniej jednego zawodu wykonywanego w twoim kraju.

Powrót

Jakie będę miał korzyści z bycia ekspertem w projekcie EurOccupations?
Uczestnictwo w sieci ekspertów EurOccupations umożliwia:

 • członkostwo w międzynarodowej sieci ekspertów,
 • dostęp do europejskiej bazy zawodów,
 • dostęp międzynarodowej struktury zawodów i treści poszczególnych kategorii zawodowych w badanych krajach europejskich (szczegółowych charakterystyk 150 zawodów).

Powrót

O co zostaną poproszeni eksperci?

Jako ekspert zostaniesz poproszony o wypełnienie internetowego kwestionariusza dotyczącego jednego lub więcej zawodów. W kwestionariuszu tym znajdują się pytania o zadania, wymagania i kompetencje odnośnie konkretnego zawodu. Wypełnienie kwestionariusza nie zajmuje wiele czasu.

Dodatkowo możesz zostać poproszony o wzięcie udziału w sesji ekspertów.

W związku z tym, że sieć ekspertów jest duża, możemy zwracać się do różnych ekspertów z różnymi pytaniami. Uczestnictwo w sieci ekspertów nie będzie zatem wymagać dużej ilości czasu i zaangażowania.

Powrót

Jakie zawody i kraje będą objęte badaniem?
Projekt EurOccupations obejmuje zawody z 8 grup związanych z:

 1. ochroną zdrowia i pomocą społeczną
 2. edukacją (także przedszkolną) i badaniami naukowymi,
 3. technologią i przemysłem (w tym górnictwem),
 4. rzemiosłem, handlem, budownictwem, rolnictwem, rybactwem i pokrewnymi zawodami,
 5. usługami,
 6. transportem, komunikacją, turystyką
 7. samodzielnymi zawodami,
 8. administracją, urzędnikami.

W projekcie biorą udział następujące kraje:

 • Belgia,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Niemcy,
 • Polska,
 • Wielka Brytania.

Powrót

Czy będę mieć dostęp do bazy zawodów?
Tak. Baza z zawodami będzie dostępna nieodpłatnie dla ekspertów i naukowców zaangażowanych w projekt. Baza będzie opublikowana na stronie internetowej www.euroccupations.org. Umożliwi to wgląd do struktury zawodów w 7 krajach europejskich biorących udział w projekcie.

Powrót

Advertising

Advertising
Advertising
Loading...
<!-- /15944428/WageIndicator.org/WageIndicator.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>